Privatumo politika iki 20230219

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo, naudojantis internetine svetaine maserativilnius.lt (toliau – Svetainė) principus ir taisykles.
  2. Ši Politika:
   1. taikoma tais atvejais, kai Jūs lankotės Svetainėje ir naudojatės galimybe įsigyti Svetainėje siūlomų produktų ir (ar) paslaugų;
   2. skirta apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo;
   3. apibrėžia Jūsų asmens duomenų valdytojo įsipareigojimus;
   4. paaiškina, kaip ir kokiais tikslais Svetainėje renkami, naudojami ir saugomi (tvarkomi) Jūsų asmens duomenys;
   5. informuoja apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises ir jų įgyvendinimo būdus.
  3. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:
   1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta (yra žinoma) arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti (duomenų subjektas), pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip antai vardu ir pavarde, elektroninio pašto adresu, interneto identifikatoriumi (IP adresas) bei kitais duomenimis ar požymiais.
   2. Duomenų subjektas (Jūs) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.
   3. Duomenų valdytojas – UAB „Luxury Motors“, juridinio asmens kodas 302793243, registracijos adresas Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius („Mes“ arba „Bendrovė“) , kuris Jūsų asmens duomenis tvarko nustatytų tikslų ir priemonių pagrindu.
  4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
 2. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
  1. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo to, kokią informaciją apie save Jūs pateikiate mums, kai registruojatės Svetainėje siūlomų produktų ir (ar) paslaugų įsigijimui, sutinkate su slapukų naudojimu ir (ar) prenumeruojate naujienlaiškius.
  2. Naudodamiesi Svetaine, Jūs neprivalote teikti mums jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju mes negalėsime Jums suteikti galimybės įsigyti Svetainėje siūlomų paslaugų ir (ar) produktų.
  3. Mes renkame Asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs, kai naudojatės Svetaine ir registruojatės, siekdami įsigyti mūsų siūlomų produktų ir (ar) paslaugų, t. y.:
   1. Pagrindinė informacija – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
   2. Duomenys, kurie susiję su registracija Svetainėje siūlomų paslaugų ir (ar) produktų įsigijimui – užsakoma paslauga / produktas, automobilio modelis, automobilio valstybinis numeris, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (Jums registruojantis mūsų naujienlaiškio užsakymui) bei susiję įrašai;
   3. Kiti duomenys apie naudojimąsi Svetaine – duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.
  4. Mes renkame bei toliau tvarkome Asmens duomenis tik šios Politikos 1.4. punkte nurodytuose teisės aktuose apibrėžtais pagrindais ir atitinkamais tikslais, taip kaip nurodyta žemiau:
   1. Jūsų registracijos Svetainėje atveju, siūlomų paslaugų vykdymui ir (ar) produktų įsigijimui;
   2. Su Jūsų sutikimu, kai Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu;
   3. Be Jūsų sutikimo, jei esate Mūsų klientas ir Jums siūlomos Mūsų ir (ar) panašios prekės arba paslaugos, siunčiama aktuali informacija ar klausiama nuomonės dėl prekių arba paslaugų. Pastaruoju atveju, Jums sudaroma lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti dėl atitinkamo pobūdžio pranešimų gavimo.
  5. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą savo sutikimą, tačiau sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
  6. Visais aukščiau paminėtais atvejais mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Duomenų subjekto privatumo apsaugą.
  7. Mes užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių Asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
  8. Jūsų registracijos Svetainėje metu pateiktus šios Politikos 2.3.1. ir 2.3.2 punktuose nurodytus duomenis (išskyrus Jūsų sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais) saugosime ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, kai Asmens duomenis Jūs pateikiate registruodamiesi bandomajam važiavimui ir ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, kai Asmens duomenis Jūs pateikiate registruodamiesi serviso paslaugoms, skaičiuojant nuo Jūsų duomenų pateikimo mūsų Svetainėje momento.
  9. Šios Politikos 2.3.3 punkte nurodytus duomenis saugosime ne ilgiau nei šio dokumento 5.1. punkte minimoje Slapukų politikoje nurodytą terminą.
  10. Mes saugome Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau nei numatyta šioje Politikoje, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas ilgesnis tokių Asmens duomenų saugojimo laikotarpis.
  11. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Mes, tiek nustatydami Asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl Asmens duomenų tvarkymo.
  12. Darbuotojai, kurie turi prieigą prie Asmens duomenų, supažindinti su Asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei užtikrina tvarkomų Asmens duomenų konfidencialumą.
  13. Pažymime, kad registracijos Svetainėje metu rezervuotu laiku Jums nuvykus į produktų ir (ar) paslaugų pardavimo vietą ir sudarius produktų ir (ar) paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis, Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi, vadovaujantis sudarytų sutarčių nuostatomis.
 3. TIESIOGINĖS RINKODAROS (NAUJIENLAIŠKIO) SĄLYGOS
  1. Jei sutikote užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresas ir telefono numeris gali būti naudojamas individualizuotai (automatizuotais sprendimais, t. y. profiliavimu) paremtai informacijai apie prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, renginius, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti el. paštu, paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis ir šiais tikslais susisiekti su Jumis. Sukaupta informacija bus naudojama tik siunčiant naujienlaiškį.
  2. Teikiant bendrus rinkodaros pasiūlymus, Jums bus siunčiama bendro pobūdžio informacija, kuria Mes dalinsimės su visais savo klientais.
  3. Teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, Jūs galite būti priskirtas atitinkamai klientų kategorijai pagal Jūsų domėjimosi (Mūsų salonuose, el. paštu, telefonu, naršant tinklapiuose ar kitais būdais) konkrečiomis paslaugomis ir (ar) prekėmis ir jų įsigijimo istorijos, dalyvavimo Mūsų organizuojamose apklausose, konkursuose ir renginiuose duomenis bei kitus panašaus pobūdžio požymius. Šiais atvejais bendro turinio informacija bus siunčiama tik atitinkamai klientų kategorijai.
  4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis nenaudojame automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, įskaitant profiliavimą, dėl kurio Jums gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį. Visgi, tvarkydami Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Jus galime priskirti atitinkamai klientų kategorijai, todėl turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, kad galėtumėte pareikšti savo nuomonę ar paprieštarauti tokiam priskyrimui.
  5. Su Jumis galime susisiekti ir be šios Politikos 3.1. nurodyto sutikimo, jei siūlomos prekės ar paslaugos, arba panašios prekės ar paslaugos, arba klausiama nuomonės dėl prekių ar paslaugų. Pastaruoju atveju, Jums sudaroma lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti dėl atitinkamo pobūdžio pranešimų gavimo.
  6. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.
  7. Duomenų (elektroninio pašto adresas ir telefono numeris) tvarkymo šios Politikos 3.1. ir (ar) 3.4. punktų pagrindu terminas: 5 metai, bet ne ilgiau nei galioja Jūsų sutikimas.
  8. Galite atsisakyti šios Politikos 3.1. ir (ar) 3.4. punktų pagrindu siunčiamo naujienlaiškio, apie atsisakymą pranešdami el. paštu info@maserativilnius.lt arba naujienlaiškio apačioje paspaudę esančią nuorodą.
 4. SLAPUKAI
  1. Duomenys panaudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan., renkami vadovaujantis Slapukų politika.
  2. Jūs galite kontroliuoti slapukų panaudojimą, keisdami naršylės nustatymus arba kitais būdais.
 5. PASKYROS
  1. Maserati Vilnius paskyros yra nuorodos į tam tikrus internetinius puslapius, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes Maserati Vilnius yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Maserati Vilnius paskyra, Politika ir to puslapio taisyklės.
  2. Maserati Vilnius turi paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:
   Facebook: @maserativilnius, kurio Politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation
   Instagram: @maserativilnius, kurio Politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/402411646841720
   Linkedin: @Maserati Vilnius, kurio Politika yra pateikiama adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 6. KAM TEIKIAMI ASMENS DUOMENYS
  1. Siekdami užtikrinti nepertraukiamą veiklą ir tinkamą paslaugų teikimą, Mes galime Jūsų Asmens duomenis atskleisti savo darbuotojams, vadybininkams, tiekėjams, subrangovams, paslaugų teikėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams pasiekti, kurie yra nurodyti šioje Politikoje.
  2. Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti Maserati sutarčių vykdymo ir (arba) teisėto intereso pagrindu, jei pagrįstai reikia tiems tikslams pasiekti, kurie yra nurodyti šioje Politikoje.
  3. Galime perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams), kurie Mūsų vardu ir nurodymais tvarko Jūsų asmens duomenis ir (ar) turi prieigą prie jų, pvz., informacinių sistemų kūrimą, priežiūrą ir palaikymą, atliekantiems paslaugų teikėjams ir kitiems asmenims, kurie padeda tinkamai teikti Jums paslaugas. Šiuo atveju, Mes imamės tinkamų priemonių, kad pasitelkti duomenų tvarkytojai, jiems patikėtus asmens duomenis tvarkytų tik Mūsų nurodytais tikslais, atliktų tik tuos veiksmus, kuriuos Mes jiems nurodėme atlikti, užtikrintų tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones.
  4. Mes turime teisę perduoti Jūsų tvarkomus Asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms, siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus. Taip pat, Jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti teisines paslaugas teikiantiems asmenims, kai šiuos Asmens duomenis būtina atskleisti siekiant nustatyti, įgyvendinti ar apginti Mūsų teises ir teisėtus interesus.
 7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
  1. Informuojame, kad būdamas Duomenų subjektu Jūs turite šias teises:
   1. prašyti leisti susipažinti su savo Asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
   2. prašyti ištaisyti netikslius ar nepilnus savo Asmens duomenis arba sustabdyti juos naudojant vykdomus veiksmus;
   3. prašyti ištrinti ar apriboti perteklinius ar neteisėtai tvarkomus asmens duomenis;
   4. prašyti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu perkelti Jums arba kitam duomenų valdytojui, jei techniškai tai yra įmanoma su Jumis susijusius asmens duomenis;
   5. teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a) p.), nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
   6. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
   7. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).
  2. Mes nevykdome tokio Jūsų Asmens duomenų profiliavimo, kuris gali sukelti Jums teisines pasekmes ar gali daryti Jums didelį poveikį, tačiau teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, t. y. personalizuojant Jums siunčiamų laiškų turinį pagal Jūsų poreikius ir interesus, Jūs galite būti priskirtas atitinkamai klientų kategorijai. Atsižvelgiant į tai, Jūs turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą.
  3. Jūsų teises įgyvendinti įgaliotas Domenų valdytojas – UAB „Luxury Motors“. UAB „Luxury Motors“, pasitelkęs paskirtą duomenų apsaugos pareigūną, pateiks Jums reikalingą informaciją, taip pat teisės aktų bei šios Politikos nustatyta tvarka įgyvendins kitas Jūsų kaip Duomenų subjekto teises.
  4. Rašytinį prašymą dėl šios Politikos 7.1. nurodytos informacijos pateikimo ar veiksmų turite pateikti kartu su Jūsų asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinus savo asmens tapatybę. Jums kreipiantis raštu, prie prašymo turite pridėti notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašą, išskyrus atvejus, kai rašytinis prašymas pateikiamas tiesiogiai Mūsų darbuotojams ir prašymo pateikimo metu yra galimybė Jus identifikuoti.
  5. Mes Jūsų prašomą informaciją suteiksime nemokamai per vieną mėnesį, tačiau jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.
 8. JŪSŲ PAREIGOS
  1. Jūs, naudodamasis Svetainės teikiamomis paslaugomis, prisiimate visą atsakomybę už pateikiamų savo Asmens duomenų teisingumą ir tikslumą. Jūs, teikdamas Asmens duomenis, prisiimate visą atsakomybę už savo Asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote dėl neteisėto tokių Asmens duomenų tvarkymo galinčius kilti Maserati Vilnius ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius.
  2. Pasikeitus Jūsų nurodytiems Asmens duomenims ar kitai susijusiais informacijai, Jūs turite nedelsiant, bet ne ilgiau nei per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti ir (ar) papildyti savo pateiktus Asmens duomenis, ar kitą susijusią informaciją.
 9. MASERATI VILNIUS TEISĖS
  1. Maserati Vilnius turi teisę neleisti naudotis Svetaine tuo atveju, jeigu esate jaunesnis nei 16 metų.
  2. Kuomet Mes abejojame pateiktų asmens duomenų, ar kitos susijusios informacijos teisingumu, turime teisę prašyti šiuos duomenis, ar kitą susijusią informaciją patikslinti ir (ar) papildyti.
  3. Mes turime teisę siųsti informacinius pranešimus apie pasikeitusias Svetainėje teikiamas paslaugas ir (ar) jų sąlygas bei kitą su Mūsų veikla susijusią ir Jums būtiną žinoti informaciją.
  4. Mes dedame visas protingas pastangas, kad užtikrintumėme kuo sklandesnį Svetainės veikimą ir tolimesnį jos funkcionavimą, tačiau neįsipareigojame užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo.
 10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Turėdami klausimų ar nusiskundimų dėl Asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į paskirtą duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu info@maserativilnius.lt arba turite galimybę užregistruoti savo kreipimąsi paskambinę telefonu +37064911113. Taip pat, turėdami nusiskundimų, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (žr. šios Politikos p. 6.1.7), nors visų pirma, stengsimės išspręsti visas situacijas kartu su Jumis.
  2. Ši Politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.
  3. Duomenų valdytojai turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus informuosime Jus, Svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją.

Naujienos

  Periodinis aptarnavimas
  Variklio ir elektros sitemų diagnostika
  Ratų keitimas, montavimas
  Važiuoklės patikra
  Draudiminis įvykis, kėbulo remontas
  Automobilio patikra prieš pirkimą
  Jūsų pastabos arba trumpas darbų aprašymas
  Automobilio modelis
  Valstybinis numeris
  Norėčiau, kad paimtumėte/grąžintumėte automobilį. Daugiau apie pasiūlymą
  Vardas Pavardė
  El. pašto adresas
  Telefonas

   Automobilis
   Vardas Pavardė
   El. pašto adresas
   Telefono numeris
   Miestas
   Kokį automobilį vairuojate?